Phản hồi khách hàng

Trong xuất bản và thiết kế đồ họa, lorem ipsum là văn bản phụ thường được sử dụng để thể hiện các yếu tố đồ họa của tài liệu hoặc bản trình bày trực quan.